Maritim Hotel Tenerife

儿童的年龄 *

Maritim Hotel Tenerife

电话 +34 922 379-000, info.ten@maritim.de

會議室

Meeting Rooms

技术

  • 投影仪
  • 软木板
  • 投影屏幕
  • 演讲台
  • PA 系统
  • 麦克风系统
  • 活动挂图
  • 无线局域网

玛丽蒂姆大厅 I 号厅和 II 号厅(275 平方米/240 平方米)、39 平方米的泰德厅

这些活动室位于较低的 2 层,配有楼梯和电梯。室内可联网,自然采光好,部分房间装有空调。

55 平方米的布埃纳维斯塔厅、25 平方米特诺和阿那加厅

这些活动室位于最低的 1 层,配有楼梯和电梯。室内可联网,自然采光好,从精美的露台可以观赏海景。

姓名 平方米 劇院式 課堂式 U形外 宴會圓桌會議 宴會長桌 高度 門尺寸(寬/高) 自然採光/調暗 W-蘭 - 蘭 地板
平方米
劇院式
課堂式
U形外
宴會圓桌會議
宴會長桌
塊
高度
門尺寸(寬/高)
自然採光/調暗
W-蘭 - 蘭
地板
Maritim Hall I + II 515 - - - - - - 3,42 m 1,89/2,15 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Maritim Hall I 275 225 160 - 250 - - 3,42 m 1,89/2,15 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Maritim Hall II 240 180 115 - 150 - - 3,42 m 1,89/2,15 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Saal Buenavista 58 32 24 - 24 - - 2,02 m 0,80/2,15 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Teide Hall 39 30 20 18 20 - - 3,00 m 1,89/2,15 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Saal Anaga 40 20 12 14 12 - - 2,02 m 0,80/2,15 m ●/● ●/● Keramik/ceramic
Saal Teno 40 20 12 14 12 - - 2,02 m 0,80/2,15 m ●/● ●/● Keramik/ceramic
Foyer 80 - - - - - - - - - - Teppich/carpet
你的語言
在線預訂 取消預訂
关闭

網上預訂

儿童的年龄 *

查看/取消預訂