Maritim Hotel Würzburg

儿童的年龄 *

Maritim Hotel Würzburg

电话 +49 (0) 931 3053-0, info.wur@maritim.de

會議室

Hall floor

Hall floor

Panorama floor

Panorama floor

姓名 平方米 劇院式 課堂式 U形外 宴會圓桌會議 宴會長桌 高度 門尺寸(寬/高) 自然採光/調暗 W-蘭 - 蘭 地板
平方米
劇院式
課堂式
U形外
宴會圓桌會議
宴會長桌
塊
高度
門尺寸(寬/高)
自然採光/調暗
W-蘭 - 蘭
地板
4a+4b+14 Frankonia Hall a+b+Gallery 1510 1635 1000 - 992 1092 - 8,00 m 2,02/2,85 m -/● ●/● Parkett/parquet
4a+14 Frankonia Hall a+Gallery 932 1635 1000 - 992 1092 - 8,00 m 2,02/2,85 m -/● ●/● Parkett/parquet
4a+4b Frankonia Hall a+b 1230 1400 800 - 780 850 - 8,00 m 2,02/2,85 m -/● ●/● Parkett/parquet
4a Frankonia Hall a 652 700 470 - 600 700 - 8,00 m 2,02/2,85 m -/● ●/● Parkett/parquet
14 Gallery 280 352 170 - - 192 - 8,00 m 2,02/2,85 m -/● ●/● Parkett/parquet
A Foyer Frankonia Hall (Variation a+b) 1200 - - - - - - 2,70-5,70 m 2,40/2,90 m ●/● ●/● Terrazzo
A Foyer Frankonia Hall (Variation a) 1580 - - - - - - 2,70-5,70 m 2,40/2,90 m ●/● ●/● Terrazzo
Downstairs Foyer 1830 - - - - - - 2,80 m 2,40/2,90 m ●/● ●/● Terrazzo
20 Barbarossa Hall 400 380 275 70 260 200 78 3,00/4,01 m 2,13/2,07 m -/● ●/● Teppich/carpet
19 Salon Echter 135 120 90 42 80 52 - 3,10 m 2,14/2,07 m ●/● ●/● Teppich/carpet
5 Salon Balthasar Neumann 118 130 80 45 70 44 44 3,25 m 1,07/2,21 m ●/● ●/● Teppich/carpet
18 Salon Beatrix 106 90 70 40 70 48 48 3,10 m 2,14/2,07 m ●/● ●/● Teppich/carpet
6 Salon Tiepolo 73 66 45 27 40 80 30 3,25 m 1,07/2,21 m ●/● ●/● Teppich/carpet
5+6 Salon Balthasar Neumann+Salon Tiepolo 191 210 150 60 110 124 70 3,25 m 1,07/2,21 m ●/● ●/● Teppich/carpet
17 Salon Petrini 52 40 30 20 30 24 - 3,10 m 1,03/2,07 m ●/● ●/● Teppich/carpet
16 Salon Oegg 52 40 30 20 30 24 24 3,10 m 1,03/2,07 m ●/● ●/● Teppich/carpet
15 Salon Main 52 40 30 20 30 24 24 2,96 m 0,80/2,07 m ●/● ●/● Teppich/carpet
9 Salon Peter Wagner 45 36 18 15 20 18 18 3,25 m 1,07/2,21 m ●/● ●/● Teppich/carpet
8 Salon Bossi 38 30 18 14 20 80 18 3,25 m 1,07/2,21 m ●/● ●/● Teppich/carpet
7 Salon Auwera 38 30 18 14 20 18 18 3,25 m 1,07/2,21 m ●/● ●/● Teppich/carpet
121 120 90 46 43 54 46 3,25 m 1,07/2,21 m ●/● ●/● -
2 Conference suites 42 12 10 8 10 10 10 2,90 m 0,80/1,95 m ●/● ●/● Teppich/carpet
6 Conference rooms 20 12 10 8 10 10 10 2,90 m 0,80/1,95 m ●/● ●/● Teppich/carpet
13 Conference room 13 185 168 86 40 150 130 34 4,80 m 2,00/3,00 m ●/● ●/● Terrazzo
12 Conference room 12 156 135 87 36 80 60 24 4,80 m 2,00/3,00 m ●/● ●/● Terrazzo
11 Conference room 11 122 108 65 31 60 60 24 4,80 m 2,00/3,00 m ●/● ●/● Terrazzo
10 Conference room 10 62 49 27 18 40 12 14 4,80 m 2,00/3,00 m ●/● ●/● Terrazzo
Conference room 10+11+12+13 532 520 330 - 360 350 - 4,80 m 2,00/3,00 m ●/● ●/● Terrazzo

技术

  • 高端投影仪
  • 演讲台
  • 移动屏幕(前方和后方投影)
  • 音响系统
  • 笔记本电脑
  • 模拟电话接口
  • 插接板
  • ISDN 以及高速互联网连接
  • 活动挂图
  • 而且酒店和会议中心内所有会议室均覆盖无线局域网

玛丽蒂姆酒店媒体技术

巴巴罗萨活动室

提供的设施包括用于扩音的优质 PA 系统,16 路输入的数字混音台、六个无线麦克风、分散在房间四处的麦克风连接、电动屏幕、带灯光的内置舞台、专业视频/数据投影仪。

玛丽蒂姆酒店内的会议室

所有会议室均配有固定的收卷式幕布、移动 PA 系统,并在会议室和会议中心之间提供智能连接。同时提供专业移动视频/数据投影仪。每间会议室均配有电话插座及设施,可同时接入 4 个连接(模拟、ISDN、网络、宽带互联网 (3 Mb/s))。每间会议室都有可调人工照明和日光。

会议中心的媒体技术

法兰克尼亚会议室

该会议室配有用于扩音的优质 PA 系统,32 路输入的数字混音台、八个无线麦克风、分散在房间四处的麦克风连接、带灯光、专业调光台和移动聚光灯的内置移动舞台、移动视频/数据投影仪,还有同声传译系统。配有各种接口,可同时接入 4 个连接(模拟、ISDN、网络、宽带互联网 (3 Mb/s))。

会议中心的会议室

所有会议室均配有固定的收卷式幕布、PA 系统,以及会议室和酒店之间的智能连接。同时提供专业移动视频/数据投影仪。每间会议室均配有电话插座及设施,可同时接入 4 个连接(模拟、ISDN、网络、宽带互联网 (3 Mb/s))。每间会议室都有可调环境照明。

你的語言
在線預訂 取消預訂
关闭

網上預訂

儿童的年龄 *

查看/取消預訂