Maritim Hotel Stuttgart

儿童的年龄 *

Maritim Hotel Stuttgart

电话 +49 (0) 711 942-0, info.stu@maritim.de

會議室

"Liederhalle" Culture and Convention Centre

"Liederhalle" Culture and Convention Centre

Liederhalle

Liederhalle

Park wing

Park wing

Business wing

Business wing

Area map

Area map

技术

 • 屏幕
 • 录像机和 DVD 播放器
 • 活动挂图
 • 投影机
 • 插接板
 • CD 播放器
 • 主持人套件箱
 • 盒式录音机
 • 麦克风和音响系统
 • 现代互联网技术
 • 会议电话
姓名 平方米 劇院式 課堂式 U形外 宴會圓桌會議 宴會長桌 高度 門尺寸(寬/高) 自然採光/調暗 W-蘭 - 蘭 地板
平方米
劇院式
課堂式
U形外
宴會圓桌會議
宴會長桌
塊
高度
門尺寸(寬/高)
自然採光/調暗
W-蘭 - 蘭
地板
Riding Hall and Gallery 1090 750 - - 580 (4er) 480 (4er) - 2,60 bis 10,00 m 2,20/2,30 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Riding Hall 800 700 480 90 480 480 100 2,60 bis 10,00 m 2,10/2,27 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Foyer Riding Hall 63 - - - - - - - - -/- ●/● Granit/granite
Lobby Gallery 96 - - - - - - - - -/- ●/● Teppich/carpet
Maritim Hall 332 350 200 80 250 250 70 3,00 bis 3,40 m 2,20/2,28 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Foyer Maritim Hall 60 - - - - - - - - -/- ●/● Granit/granite
Salon Stuttgart 80 - 28 25 - - 24 - - ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Köln 75 70 40 24 50 50 30 2,60 bis 3,00 m 1,12/2,00 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Bonn 75 70 40 24 50 50 30 2,60 bis 3,00 m 1,12/2,00 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Hamburg 75 70 40 24 50 50 30 2,60 bis 3,00 m 1,12/2,00 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Mannheim 43 30 12 14 - - 18 2,90 m 1,12/2,00 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Darmstadt 35 30 12 14 - - 18 2,90 m 1,12/2,00 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Ulm 35 30 12 14 - - 18 2,60 bis 3,00 m 1,12/2,20 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Conference suite 30 20 12 - - - 12 2,00 bis 2,50 m 1,12/2,18 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Gallery 24 - - - - - 12 2,30 m - -/- ●/● Granit/granite
Beethoven Hall 1426 1334 824 - 752 1074 - bis 10,00 m 2,45/2,08 m - ●/● Parkett/parquet
Foyer Beethoven Hall - level 2 1036 - - - 250 446 - - 1,70/2,10 m ●/- ●/● Granit/granite
Foyer Beethoven Hall - level 3 800 - - - - 438 - - 2,10/2,10 m ●/- ●/● Granit/granite
Beethoven Gallery 701 774 280 - 360 (4er) 360 (4er) - bis 10,00 m 1,50/2,00 m - ●/● Parkett/parquet
Hegel Hall 1024 1077 538 - 550 826 - bis 11,00 m 2,10/2,16 m ●/● ●/● Parkett/parquet
Hegel Gallery 1 516 601 176 - - 204 (4er) - bis 11,00 m 2,36/2,16 m ●/● ●/● Parkett/parquet
Hegel Gallery 2 227 191 - - - - - bis 11,00 m 2,36/2,16 m ●/● ●/● Parkett/parquet
Foyer Hegel Hall - level 1 1520 - - - - 932 - - 2,04/2,16 m ●/- ●/● Granit/granite
Foyer Hegel Hall - level 2 423 - - - - - - - 2,04/2,46 m ●/- ●/● Granit/granite
Foyer Hegel Hall - level 3 387 - - - - - - - 2,25/2,16 m ●/- ●/● Granit/granite
Schiller Hall 487 406 237 60 200 256 46 bis 7,00 m 2,10/2,17 m -/● ●/● Parkett/parquet
Foyer Schiller Hall - level 1 304 - - - - 202 - - 2,12/2,08 m ●/- ●/● Parkett/parquet
Foyer Schiller Hall - level 2 287 - - - - 178 - - 2,00/2,45 m ●/- ●/● Parkett/parquet
Silcher Saal 334 320 190 60 160 260 46 bis 4,10 m 1,50/2,00 m ●/● ●/● Parkett/parquet
Foyer Silcher Hall 170 - - - - - - - 1,50/2,00 m ●/- ●/● Granit/granite
Mozart Hall 718 752 - - - - - bis 7,10 m 1,90/2,00 m - ●/● Parkett/parquet
Foyer Mozart Hall 303 - - - - - - - 1,45/2,00 m ●/- ●/● Granit/granite
你的語言
在線預訂 取消預訂
关闭

網上預訂

儿童的年龄 *

查看/取消預訂