Maritim Hotel Bonn

儿童的年龄 *

Maritim Hotel Bonn

电话 +49 (0) 228 8108-0, info.bon@maritim.de

會議室

Ground floor

Ground floor

Upper floor

Upper floor

技术

  • 投影机
  • 演讲台
  • 固定屏幕
  • 麦克风系统
  • 公共广播系统
  • 遍布整个会议区的 ISDN
  • 插接板
  • 无线局域网
  • 活动挂图

玛丽蒂姆会议室

玛丽蒂姆会议室配有大型内置舞台和货物提升机,还有单独按客户要求提供的技术设备。

贝多芬会议室

贝多芬会议室配有内置舞台、PA 系统和照明控制台。

地下室和一层会议室中的媒体技术

所有会议室都可提供高效投影仪、电动屏幕、现代电话和互联网技术等等(除玛丽蒂姆会议室之外)。还可实现会议室之间的智能连接。

以会议统一价预订时,该价格包含活动挂图、插接板,有时还包括投影仪和屏幕。

姓名 平方米 劇院式 課堂式 U形外 宴會圓桌會議 宴會長桌 高度 門尺寸(寬/高) 自然採光/調暗 W-蘭 - 蘭 地板
平方米
劇院式
課堂式
U形外
宴會圓桌會議
宴會長桌
塊
高度
門尺寸(寬/高)
自然採光/調暗
W-蘭 - 蘭
地板
Maritim Hall in total (with stage) 2.756 - - - - - - - -
Maritim Hall (with gallery) 2556 2800 1900 - 2000 2000 - - 2,15/2,19 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Maritim Hall 1704 1900 1400 - 1300 1300 - 9,60 m 2,15/2,19 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Maritim Hall (reduced) 1300 1500 1000 - 1000 1000 - 9,60 m 2,15/2,19 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Maritim Hall, Gallery 852 900 500 - 700 700 - - 1,98/2,19 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Maritim Hall, Stage 200 - - - - - - - - ●/● ●/● Teppich/carpet
Foyer Maritim break hall/Beethoven Hall 500 - - - - - - - - ●/- ●/● Granit/granite
Beethoven Hall 550 600 400 80 400 500 - 6,70 m 2,14/2,18 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Schumann Hall 425 450 300 100 320 320 - 3,78 m 2,14/2,02 m ●/● ●/● Marmor/marble
Reger Hall 300 280 250 68 250 270 - 4,08 m 2,14/2,20 m ●/● ●/● Marmor/marble
Reger foyer 80 - - - - - - - - ●/- ●/● Granit/granite
Liszt Hall 180 170 - 50 130 - - 3,68 m 2,40/2,17 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Haydn 150 150 100 50 100 100 45 2,96 m 2,00/2,04 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Koch 90 100 60 34 70 60 35 3,09 m 1,12/2,05 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Einstein 70 60 50 30 40 40 30 2,91 m 1,08/2,02 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Koenig 70 60 50 30 40 40 30 2,91 m 1,05/2,02 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Rheinaue 65 50 40 24 30 40 30 3,06 m 1,13/2,05 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Lenné 65 50 40 24 30 45 25 3,06 m 1,13/2,05 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Haber 60 50 40 24 30 40 20 3,06 m 1,14/2,05 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Mann 65 50 40 24 30 45 25 3,06 m 1,12/2,05 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Hauptmann 55 50 30 20 30 40 25 3,06 m 1,13/2,03 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Planck 50 40 30 20 30 30 20 3,06 m 1,13/2,02 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Salon Arndt 60 50 40 24 30 30 20 3,07 m 1,13/2,05 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Foyer First floor 291 - - - - - - - - ●/- ●/● Granit/granite
Foyer 191 - - - - - - - - ●/- ●/● Granit/granite
你的語言
在線預訂 取消預訂
关闭

網上預訂

儿童的年龄 *

查看/取消預訂