Maritim Hotel Changzhou

儿童的年龄 *

Maritim Hotel Changzhou

电话 +86 (0) 519 89995888, info@cha-maritim.com.cn

會議室

Meeting rooms

姓名 平方米 劇院式 課堂式 U形外 宴會圓桌會議 宴會長桌 高度 門尺寸(寬/高) 自然採光/調暗 W-蘭 - 蘭 地板
平方米
劇院式
課堂式
U形外
宴會圓桌會議
宴會長桌
塊
高度
門尺寸(寬/高)
自然採光/調暗
W-蘭 - 蘭
地板
Maritim Ballroom Berlin 408 350-400 250 100 27 (no stage) 255 - 8,00 m 3,60/2,00 m -/- ●/● Teppich/carpet
Frankfurt 116 100 60 40 8 70 - 3,00 m 1,80/3,00 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Tagungsraum I 50 40 24 20 4 - - 3,00 m 1,80/3,00 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Cologne 48 40 24 20 4 15 - 3,00 m 1,80/3,00 m ●/● ●/● Teppich/carpet
Hamburg 64 40 24 20 4 20 20 3,00 m 1,80/3,00 m ●/● ●/● Teppich/carpet
你的語言
在線預訂 取消預訂
关闭

網上預訂

儿童的年龄 *

查看/取消預訂